18 Cze

Nowy katalog zbiorów MuFo

by Muzeum Fotografii w Krakowie

 

Prawie 90 000 obiektów muzealnych na jedno kliknięcie: już dziś, 17 czerwca, Muzeum Fotografii w Krakowie uruchamia no-wy katalog zbiorów online. Na stronie www.zbiory.mufo.krakow.pl użytkownicy będą mogli zobaczyć współczesne i dawne zdjęcia oraz  sprzęt fotograficzny.

Rozrastające się stale zbiory Muzeum Fotografii w Krakowie doczekały się nowoczesnej oprawy – już od 17 czerwca wszyscy zainteresowani będą mogli zobaczyć je na stronie internetowej www.zbiory.mufo.krakow.pl, gdzie będzie działał nowy ka-talog online. Zgromadzono w nim niemal 90 000 obiektów: wśród nich znajdują się zarówno najstarsze zdjęcia w zbio-rach, z lat czterdziestych XIX wieku, zdjęcia XX-wieczne, prace współczesnych artystów posługujących się medium foto-grafii, współczesne i dawne aparaty fotograficzne czy… obiekty wirtualne! Dotychczas zdigitalizowano 97% spośród wszystkich obiektów, znajdujących się pod opieką MuFo.
Na pierwszym planie cały czas pozostają fotografie: - Zale-żało nam na tym, by odbiorca, który otwiera nasz katalog, mógł od pierwszego momentu zanurzyć się w morzu obrazów, składających się na zbiory Muzeum Fotografii w Krakowie. Chcieliśmy, by pierwszy kontakt z katalogiem opierał się właśnie na bezpośrednim zetknięciu z samymi fotografiami, bez narzucania odbiorcy sztywnych klasyfikacji czy kluczy interpretacyjnych. Dopiero na kolejnych etapach korzystania z katalogu ma on możliwość poznania tego, co jest fundamen-tem muzealnej pracy, a więc informacji tworzących kontekst dla muzealiów, a także muzealnego porządku i systematyki, grupujących zbiory według określonych kategorii, twórców czy tematów. – mówi Natalia Fyderek, kierowniczka Działu Inwen-tarzy MuFo, która prowadziła przez ostatni rok prace nad no-wym katalogiem.
Zainteresowani konkretnymi tematami mogą także poszukać zdjęć na własną rękę, korzystając z dostępnych narzędzi wy-szukiwarki. Dla tych, którzy chcieliby zanurkować w zbio-rach, ale nie wiedzą jeszcze, jakiego klucza użyć, kustosze przygotowali ułatwiające poszukiwanie tagi oraz galerie te-matyczne. Te ostatnie są poświęcone konkretnym, często nie-typowym zagadnieniom związanym z historią fotografii i uzu-pełnione bogatym materiałem zdjęciowym.
Nie wszystkie prace, które Muzeum ma w swoich zbiorach, bę-dzie można w katalogu zobaczyć – ze względu na ograniczenia związane z prawem autorskim lub prawem do wizerunku przed-stawionych osób, część obiektów pojawia się w katalogu, ale bez reprodukcji. Inne z kolei – przede wszystkim stare foto-grafie, znajdujące się już w domenie publicznej, można w prosty sposób ściągnąć i wykorzystywać. Muzeum Fotografii dołącza w ten sposób do szeregu światowych (i polskich) ko-lekcji, które zachęcają widzów nie tylko do oglądania prac w swojej siedzibie, ale też wykorzystywania ich na różne spo-soby.
To zresztą nie jedyna forma zachęty do współpracy obec-na w nowym katalogu online MuFo. Natalia Fyderek podkreśla: – Budując nowy katalog zbiorów, chcieliśmy skonstruować sku-teczne narzędzie, umożliwiające zaangażowanie użytkowników w opracowanie muzealnych obiektów. Wielokrotnie przekonywali-śmy się, że nasi widzowie – zarówno hobbyści, jak i specja-liści różnych dziedzin – posiadają nieraz unikalną wiedzę z zakresu swoich zainteresowań i niejednokrotnie zdarzyło się, że wspomagali muzeum przy rozpoznawaniu na zdjęciach kon-kretnych osób, obiektów lub pomagając doprecyzować informa-cje na temat datowania. Dlatego, zakładając konto na naszej stronie, będą oni mogli komentować obiekty, wchodzić w dys-kusje z muzealnikami. Cieszy nas ta perspektywa wymiany wie-dzy.
Partycypacyjny charakter nowego katalogu, to nie ostatnie słowo ze strony MuFo – strona została zbudowana tak, by w przyszłości umożliwiała wprowadzanie nowych funkcjonalności. Rozrastają się nie tylko zbiory Muzeum, ale także sposoby ich wykorzystywania i udostępniania. Już teraz trwają prace nad wprowadzeniem audiodeskrypcji wybranych obiektów (wpro-wadzenie tej funkcji nastąpi do końca roku), powstają nowe galerie tematyczne, opracowywane są biogramy kolejnych twór-ców.
Z biegiem czasu poszerzany także będzie zakres dostępnych w katalogu treści. Dzięki otwartej strukturze katalogu widz będzie mógł zapoznać się nie tylko z podstawowymi danymi ka-talogowymi, ale także z informacjami pochodzącymi z rozmai-tych obszarów działania muzeum, poczynając od szczegółowych badań nad historią czy technologią, przez działania konser-watorskie, wystawiennicze,  na lekturze popularyzatorskich esejów o fotografii kończąc. Natalia Fyderek mówi:
 – Mamy nadzieję, że w przyszłości nasz katalog będzie wi-dzom umożliwiał jak najszersze uczestnictwo w życiu Muzeum – zarówno poprzez szeroki wgląd w pracę muzealników, jak i współtworzenie publicznie dostępnych zasobów wiedzy.  


KONTAKTY DLA MEDIÓW
Eliza Kubiak
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: +48 503 869 431
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Martyna Nowicka
Specjalistka ds. komunikacji
Tel.: +48 797 378 061
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

mufo.krakow.pl
www.zbiory.mufo.krakow.pl